Salgsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Trappekompaniet AS


Revidert: 01.10.2011

 

1. Generelt:

I denne sammenheng kalles Trappekompaniet AS selger. Leveranser skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13.mai 1988 nr. 27) med de særskilte unntak som følger nedenfor. Øvrige særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som fremgår av tilbud/ordrebekreftelse, går foran disse salgs- og leveringsbetingelsene, kjøpsloven og NS 8409.

 

2. Selgers tilbud:

Selgers tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato. Priser til forbruker er oppgitt inklusive mva og offentlige avgifter. Priser til bedrifter/profesjonelle er oppgitt eks. mva og andre offentlige avgifter. Om ikke annet er spesifisert gjelder tilbudet åpen trapp med 14 opptrinn, trinn med barnesikringslister, rekkverk på innside, håndlist på vegg på andre side og festemidler.

 

3. Krav til trapperom:

Det forutsettes at trapperom og bjelkelagskant er utført iht. gjeldende forskrifter og standarder med min. 48 mm stående trestendere hver 30 cm. Gulv der trappen står på gulvet må tåle hele trappens vekt, massiv tre- eller betongkonstruksjon anbefales. Bjelkelagskant som trappen skal festes mot, og der hvor rekkverk skal festes, skal være min. 36mm trevirke eller betong. Vannbåren varme eller øvrige installasjoner i gulv må legges minimum 150 mm fra vekselkant. Om oppbygging av trapperom ikke følger disse kravene kan selger nekte å montere hele eller deler av leveransen. Kjøper skal da krediteres monteringskostnad, med fratrekk for oppmøtetid. Kjøper har ikke krav på ytterligere prisavslag. Dersom kjøper er oppmerksom på manglende innfesting må dette opplyses ved bestilling eller måltaking.

 

4. Oppmåling og montering:

Dersom det gis beskjed om at det er klart til oppmåling mens det faktisk ikke er det, vil merkostnad med dette tilleggsfaktureres. Det samme gjelder om det ikke er klart til montering på avtalt monteringstidspunkt. Med klart til oppmåling og montering, menes at vegger og gulv i trapperom er ferdigstilt, herunder også overflate på gulv (plater, parkett, fliser etc.).

Om det ønskes å bestille trapper før trapperom er ferdigstilt er det kjøpers ansvar å sjekke mål og å sørge for at trapperom blir utført iht. disse. Selger tar ikke ansvar for måltaking som gjøres før trapperom er ferdigstilt. Det forutsettes at trapperom og et tilstående gulv på ca 2,5x3,5m er ryddet og klargjort før montering.

Listing, fuging, foringer eller annet mellom trapp og vegg/gulv er ikke inkludert i montering. Trevirket skal oppbevares i romtemperatur minst ett døgn før montering. All vesentlig byggfukt skal være tørket.

 

5. Endring av bestilling:

Eventuelle endringer etter at ordrebekreftelse er utsendt skal skje pr e-post eller telefaks. Selger har rett til å kreve kompensasjon for merkostnader om det skjer endringer.

 

6. Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelser er normalt et a-konto beløp ved oppstart av produksjon. Resterende ved levering og fremgår av ordrebekreftelse og den avtale som selger og kjøper har inngått. Kan kundens kredittverdighet ikke godkjennes har selger rett til å kreve forskudd eller tilfredsstillende sikkerhet før produksjonsstart og/eller levering. Dersom en ordre deles opp har selger rett til å utstede faktura for leverte varer. Etter forfall beregnes morarenter i henhold til gjeldende lov om renter ved forsinket betaling.

 

7. Levering/risikoens overgang:

Prisene gjelder normalt fritt levert byggeplass så fremt ikke annet er nevnt i ordrebekreftelsen. Det forutsettes tilkomst for stor lastebil, egnet losseplass og snuplass. Normalt skjer leveranser med lastebil med bakløfter på bil. Mottaker må sørge for fast dekke og bemanning nok til å transportere leveransen innendørs. Ved lossing med kran skal løftestropper alltid gå igjennom pallen for å unngå skader. Kjøper plikter alltid å underrette selger dersom det må gjøres spesielle tiltak ved sending (bil uten henger, lossing med kran etc.) Alle kostnader med losseutstyr er mottagers ansvar. Ved venting for bil eller lossetid utover 10 min pr pall, kan mottager bli belastet for ventetid. Levering anses som skjedd når paller er losset av bakløfter. For paller som må losses med truck, kran eller lignende anses levering å ha skjedd når pallen løftes opp fra bilen. Lagring av varene på byggeplass, transport fra losseplass og inn i bygget, internt på byggeplassen og lignende utføres av og skjer for kjøpers ansvar og risiko.

 

8. Kontroll av varen, reklamasjon:

Kjøper plikter å kontrollere varen nøye ved mottakelsen, herunder at antall, størrelse, evt. farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere synlige skader. Avviksmelding skal straks gis skriftlig til sjåfør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, mister kjøper rett til å reklamere på manglende enheter eller transportskader.

 

9. Leveringsforskyvning fra kjøper:

Dersom leveringen utsettes etter ønske/krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Risikoen for varene går samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale lagerleie for den perioden varene står hos selger utover avtalt leveringstid.

 

10. Leveringstid:

Leveringstid er oppgitt på ordren med cirka leveringsuke. Med cirka menes pluss / minus én uke. Selger skal normalt varsle kunde dersom levering ikke kan skje slik det er bekreftet. Sendinger sendes med transportør der de kontakter kunder via brev, telefon eller SMS om at varen er klar til utkjøring og avtaler tid for dette. Eventuelle dagbøter/erstatning p.g.a. forsinkelser skal være avtalt på forhånd, og evt. samlet erstatning og eller dagbøter skal ikke overstige 10 % av kontraktssummen. Selger plikter å informere kjøper straks han vet om eventuelle forsinkelser, og iverksette de tiltak som kan gjøres for å begrense evt. skade for kjøper.

 

11. Mangler:

Dersom den leverte varen har mangler, har selger rett til etter eget valg å foreta retting eller omlevering, jfr. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting /omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Selger er uansett ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap. Kjøper har kun rett til å holde igjen et beløp som tilsvarer kostnad med å utbedre mangelen. 

 

12. Tvisteløsning:

Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal fristen løses ved de alminnelige domstoler i kommunen til selgers hovedkontor.